پایگاه اطلاعرسانی و خبری جماران

ـ خانم فاطمه محمدبیگی (قزوین، آبیک و البرز) به اتفاق (23) نفر از نمایندگان به وزیر نیرو درخصوص علت عدم تأمین اعتبار طرحهای عمرانی احداث سد و تأمین آب شرب در استان قزوین. هنگام اخذ رأی علنی با ورقه، نمایندگان کارت سفید یا کبود یا زرد خودشان را با نظارت منشیان در گلدانها می ریزند. انسان میبیند؛ بنده، هم فضای مجازی را میبینم و مطّلعم، هم در بعضی از مطبوعات و رسانهها انسان مشاهده میکند که میخواهند انتقام بگیرند از شورای نگهبان. کشاورزِ تولیدکنندهی پیاز یا تولیدکنندهی سیبزمینی زحمت میکشد، بعضی از اشخاص و سیاستها او را به خاک سیاه مینشانند؛ سود زحمت او را دلّال میبرد، به او چیزی نمیرسد.

  1. وام ازدواج
  2. گلباران مزار شهدای پاکدشت
  3. پر بحث
  4. اعضای شورای نگهبان
  5. ال نینو در ترکیب تیم منتخب سرخابیها(عکس)

برخوردشان برخورد نجیبانه بود، حتّی بعضی مردم را تحریض(۵) کردند و تحریص(۶) کردند که در انتخابات شرکت کنند، پای صندوقها بروند. یک توصیهی دیگر رعایت اولویّتها و مسائل اساسی کشور است که من در دیدار سال گذشته برخی از آنها را به صورت فهرست به شما عرض کردم؛(۲) خوشبختانه در برنامههای شما هم اینها واقع شده و مجلس یازدهم دنبال این موارد رفته و همان طور که در گزارشها بود، دنبال کردهاید. دولت بعد از بررسی با برخی از این لوایح موافقت کرد اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که دولت مسئول اجرای عدالت در قبال همه ۸۵ میلیون جمعیت کشور است. مشمول این ماده میباشند. ماده 26 – پس از انجام مراسم تحلیف، نمایندگان به حکم قرعه بطور مساوی به پانزده شعبه تقسیم می شوند و افراد باقیمانده به ترتیب از شعبه اول به بعد، یک یک به شعب افزوده می شوند.

امروز هم دارند کاری میکنند که اگر بتوانند، مشارکت مردم را کاهش بدهند؛ اگر چنانچه مردم مشارکت کردند، بگویند که خب این مشارکت شما فایدهای ندارد، معلوم است که مثلاً چه کسی انتخاب خواهد شد؛ بعد از آن هم که یک کسی که از صندوق بیرون آمد -حالا هر کسی- چه مطابق پیشبینی آنها، چه غیر مطابق پیشبینی آنها، خواهند گفت که خب این فایدهای ندارد. میشنویم؛ بنده گزارشهای متعدّدی دارم که یک شخصی یا یک جمعی با انگیزه وارد میشوند، یک کار مهمّی را شروع میکنند، یک تولیدی را انجام میدهند، بعد به جای اینکه این تولید تشویق بشود و محصول خریداری بشود، ناگهان میبینیم که درِ واردات باز شد و مشابه این تولید وارد شد!

بسیاری از این افراد یقیناً به خاطر احساس مسئولیّت، به خاطر اینکه فکر میکردند میتوانند برای کشور یک کمکی باشند و خدمتی بکنند به کشور، وارد میدان شدند. حسین شمقدری: ما فقط آزادیم که علیه هاشمی و اصلاحطلبان فیلم بسازیم ولی برای شورای نگهبان نه!

در هر حال اینگونه تفسیرها فقط کاربرد و ثمره علمی دارد و فایده عملی و اعتبار قانونی ندارد. برای اینکه مردم شرکت نکنند، بعد از آنکه مردم شرکت میکردند و انتخابات پُرشوری انجام میگرفت، آنها میگفتند که خب معلوم است، مهندسیشده است، معلوم است که چه کسی از صندوق بیرون میآید؛ این همیشه بوده، و فقط مال امروز نیست. عرصه نظام بین الملل، عرصه گفتگو، چانه زنی، اقناع و درک متقابل است، در روابط بین المللی و سیاست خارجی درک ساختار های حاکم، فضای موجود بین المللی از اولویت های عمده یک مجری سیاست خارجی یک کشور می باشد. به نظر من تولید، آن محور اساسی اقتصاد در کشور است که اگر ما توانستیم تولید را زنده کنیم، اقتصاد کشور جان خواهد گرفت و رو خواهد آمد. ملاحظات اخلاقی جدّاً رعایت بشود؛ یعنی واقعاً اگر چنانچه نامزدهای انتخابات ما، هم در مناظراتشان، هم در مصاحبههایی که با آنها میشود، سؤال و جوابهایی که با آنها میشود، اخلاق اسلامی را رعایت بکنند، این سرریز میشود در جامعه، آحاد مردم ملاحظات اخلاقی را یاد میگیرند و رعایت میکنند؛ این سرمشقی برای آنها خواهد شد.

وی در رابطه با احیای جمهوریت نیز گفت:« در کل طول تاریخ در کشور ما افراد زیادی هزینه های هنگفتی برای احیای جمهوریت در کشور داده اند و حالا برخی از انقلابیون بر این اعتقادند که آرمان های انقلاب در چارچوب جمهوریت پس از سال ها آن طور که باید اتفاق نیفتاده است به همین دلیل هم از احیای جمهوریت نظام صحبت می کنند.

پیشتر در واکنش به اعتراضها نسبت به بودجه شورای نگهبان گفته شده بود: «بودجه شورای نگهبان خیلی کمتر از پول توجیبی برخی مسئولان است». 2 – رسیدگی به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد. ماده 25 – هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیأت رئیسه معترض باشند، می توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل بیست و پنج نفر و یا به درخواست کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس، تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون های تخصصی و اعضاء کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس را درخواست نمایند. ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز «قانون استفاده از سلاح» برای ماموران شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد. انشاءالله همه دنبال کنند و دنبال میکنند؛ کسانی که مسئولند دنبال تکلیف شرعیاند، دنبال جواب دادن به خدا هستند، دینشان را برای خواست این و خواست آن و دعوای این و خوشامد او حاضر نیستند بفروشند و کنار بگذارند.

نیست؛ لکن یک گروه دیگری هستند که با اصل شورای نگهبان مخالفند، این فرصت را مغتنم شمردهاند برای اینکه انتقام بگیرند از شورای نگهبان؛ اینها باید پیش خدا جواب بدهند. در قوانین اساسی و عادی برای رفع ابهامات و حلّ مشکلات ناشی از کلّی بودن مواد قانون، یک مرجع تفسیر نیز پیشبینی شده است. بعد از آنکه یک نفری انتخاب میشده، حالا یا آن کسی که آنها حدس میزدند یا غیر از او، میگفتند چه فایده، اختیار که ندارد؛ رئیسجمهور که اختیاری ندارد. کو چه آمیزد ز اغراض نهان / در عبادتها و در اخلاص جان ؟

«آنچه جنابعالی در طی سالیان متمادی در خدمت نظام اسلامی به ویژه به عنوان ریاست مجلس شورای اسلامی سپری کردید، درختی غرس نمودید که حاصل آن میوه آزادی و خدمت بود و اکنون باید کوشید محصول آن حاصل را که شربت اخلاص و سپاس به درگاه خداوند سرمدی فراهم کرد و نوشید که چنین نوشیدنی گواراست». در اردیبهشت 59 و در دوران همین وزیر حمله ناکام امریکا برای آزادی گروگان ها و واقعه طبس اتفاق افتاد.