دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

در همین راستا، شبکه المیادین شب گذشته بهنقل از یک منبع گزارش داد که اختلاف در مذاکرات کاهش یافته است و تنها چند مورد محدود برای رایزنیهای آتی باقی ماندهاند. چین که خود به شدت از شیوع این بیماری آسیب دیده، مواد ضدعفونی کننده و دیگر تجهیزات مورد نیاز همچون کیت های آزمایش و همچنین تیمی از کارشناسان داوطلب را به ایران فرستاده است.

من معتقدم وقتی یک تنشی در ایران شکل میگیرد، غرب بلافاصله میخواهد جریان ایران را به جهان پایانیافته اعلام کند؛ یعنی اسلامخواهی را در ایران پایان یافته اعلام کند و بگوید مردمی که انقلاب اسلامی را بهوجود آوردند امروز علیه نمادهای انقلاب اسلامی اقدام میکنند. امروز ملتهای منطقه از جمهوری اسلامی خوششان میآید، به خاطر موضع مستقل اسلامیِ شجاعانهاش؛ این باید محفوظ باشد.

این کارشناس روس ادامه داد: «جالب است که دبیرکل ناتو معتقد است روسیه و چین در خصوص افغانستان که اوضاع آن نتیجه اقدامات مخرب به اصطلاح ائتلاف غربی است، وظیفه خاصی دارند.

کارشناس دیپلماسی اقتصادی با اشاره به دومین مانع جدی بازگشت بایدن به برجام، تشریح کرد: مانع جدی دیگر این است که از روز ۱۸ اردیبهشت ۹۷ که ترامپ به صورت یکجانبه از توافق هستهای خارج شد، تاکنون ۶۰ اقدام تحریمی علیه ایران از سوی آمریکا اعمال شده است، این اقدامات جدای از اقداماتی است که ترامپ در دستور اجرایی خروج از برجام داشته است.

هر دو درخواست ایران ریشه در تجربه ۶ ساله گذشته دارد، به گونهای که میتوان گفت ضرورت «راستیآزمایی» درسی است که از تجربه اجرای برجام در دوران ریاستجمهوری «باراک اوباما» و ضرورت «اخذ تضمین» درسی است که از تجربه اجرای برجام در دولت «دونالد ترامپ» حاصل شده است.

این منبع گفته بود که یکی از اختلافها بر سر درخواست ایران برای اخذ تضمین در خصوص عدم خروج مجدد آمریکا از توافق است. دلیل این تناقض در روایتهای کشورهای غربی را میتوان در راستای رویکرد کلی این کشورها در مذاکرات وین از زمان آغاز گفتوگوها در روز هشتم آذرماه دانست که سعی میکنند نداشتن ابتکار عمل در گفتوگوها در برابر راهکارهای مکتوب ایران را با حجم گسترده عملیاتهای رسانهای و روانی و موضعگیریهای غیرواقعی جبران کنند.

دولت اوباما درپی فشارهای دولت بوشِ پسر به این جمعبندی رسید که تحقق سیاست برچیدن تاسیسات هستهای ایران و صفر کردن غنیسازی در داخل خاک آن ممکن نیست و لذا با یک عقبنشینی آشکار اصل وجود غنیسازی در خاک ایران را به رسمیت شناخت و زمینه را برای آغاز مذاکرات محرمانه ایران وآمریکا در عمان فراهم کرد.

به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، روزنامه «نیزاویسیمایا گازیهتا»، چاپ مسکو در تحلیلی نوشته است: بهرغم اختلاف نظرات بسیار جدی بین غرب و روسیه، کشورهای غربی در زمینه جلوگیری از تهدیدات تروریستی احتمالی ناشی از افغانستان که کنترل آن بدست نیروهای جنبش طالبان افتاده، روی همکاری مسکو حساب باز کردهاند. بدین ترتیب، سئوال اینجاست که آیا دو طرف میتوانند در خصوص همکاری در زمینه حل و فصل مشکلات مربوط به افغانستان، زبان مشترک پیدا کنند؟

آیا روسیه و غرب میتوانند درباره افغانستان زبان مشترک پیدا کنند؟ پاسخ تند روحانی به کشور های غربی / آیا کسی قصد شکار نهنگ آبی را در ساحلهای مجازی ایران ندارد؟ او گفت: «در خصوص برنامه هستهای ایران خوشبینیهای بیشتری دارم زیرا پیشرفتهایی واقعی صورت گرفته است.

طرف ایرانی توافقی را دوطرفه و متوازن میداند که طبق نص صریح برجام بهازای ایجاد محدودیت در بخشهایی از برنامه هستهای ایران به ایجاد انتفاع اقتصادی واقعی و رفع مؤثر و کارآمد تمامی تحریمهای وضعشده علیه ایران منجر شود. از نگاه ایران، بخش مربوط به تعهدات هستهای این کشور از سطح غنیسازی مجاز گرفته تا نوع و تعداد سانتریفیوژها و میزان مجاز برای انباشت مواد هستهای بهصورت عینی، ملموس و قابل اندازهگیری مشخص است، در مقابل، سوی دیگر موازنه که مربوط به بهرهمندی ایران از مزایای اقتصادی بهازای این تعهدات است بهگونهای طراحی شده است که ماهیتی تفسیرپذیر و قابل نقض داشته باشد.

احمدی نژاد وضعیت اقتصادی حاضر ایران را فاجعه بار توصیف کرده و مسبب این وضعیت را توافق اتمی دانسته است که به گمان او از چارچوب حقوقی روشنی بهره مند نبوده و در نتیجۀ این امر جمهوری اسلامی ایران، به گفتۀ احمدی نژاد، حتی نتوانست از تنها ثمرۀ این توافق یعنی لغو و تعلیق تحریم ها بهره مند شود.

بهنظر میرسد عامل اصلی عدم اراده طرفهای غربی برای پیشرفت در مذاکرات وابستگی آنها به احیای همان برجامی است که در 6 سال گذشته اجرا شده است، یعنی بهگونهای یکسویه که اجرای توافق دربردارنده بیشترین مزایا برای طرف غربی و تنها دربردارنده مزایای نمادین و کاغذی برای ایران باشد.

برجام درپی تجربههای طرف ایرانی و غربی در طول تقریبا دوازدهسال متولد و منعقد شد. تا قبل از خروج آمریکا از برجام در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، علیرغم پایبندی ایران به تمامی تعهداتش در توافق، طرف غربی تحریمها را تنها روی کاغذ رفع کرده بود و عملاً از انتفاع اقتصادی مستمر ایران جلوگیری میکرد، در دولت بعدی آمریکا هم که ترامپ تحریمها را بهصورت مستقیم علیه ایران از سر گرفت و تحریمهای جدیدی وضع کرد، دولت بایدن هم بهقرینه شواهد مختلف همان سیاست دولت ترامپ را تا به حال ادامه داده و در بهترین حالت دنبال بازگرداندن برجام به همان ریل دوران اوباما است.

گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ـ مذاکرهکنندگان ارشد جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی عصر روز گذشته (جمعه) در حالی برای انجام پارهای مشورتها بهمدت دو روز به پایتختهای خود بازگشتند که ارزیابیهایی متفاوت و گاه متناقض از روند پیشرفت گفتوگوها توسط هیئتهای مختلف ارائه شد. علاوه بر او، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین که ریاست هیئت روسیه را در مذاکرات وین بهعهده دارد نیز با تأیید تلویحی پیشرفت در مذاکرات گفت که همزمان با حصول پیشرفتها در گفتوگوها مخالفان برجام هم فعالتر شدهاند و رفتارهایی تحریکآمیزتر دارند.

آلموز گفت که باید علاوه بر مساله آزادی عقیدتی مساله اجتناب از شلختگی در میان سربازان را نیز در نظر داشت. علاوه بر این روسیه مایل است که اعمال فشارهای تحریمی کشورهای غربی کاهش یابد. همچنین در بحث مسائل دیپلماسی و روابط بینالملل خیلی بیشتر از آیتالله هاشمی به کشورهای دیگر سفر کردند و به همین دلیل آقای روحانی بیشتر دنیا را دیدند.