بخش ۱۵ – قبول کردن نصاری مکر وزیر را

وزیر آموزش و پرورش گفت: دولت 25 هزار میلیارد تومان برای رتبهبندی معلمان اعتبار پیشبینی کرده است. عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: انتظار میرفت میزان ابتلاها با این سرعت در دو هفته رخ دهد، اما همان میزان در چهار روز رخ داده بود و سرعت پیشرفت اومیکرون بیشتر از میزانی بود که پیش بینی میشد البته سرعت افزایش تعداد بیماران بدحال اینگونه نبوده و سریعتر از پیش بینیهای اولیه پیش نرفته است.

  1. صعود قیمت بیتکوین به بالای مرز ۴۰هزار دلار
  2. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی
  3. خبر خوش برای سهامداران عدالت / زمان پرداخت مشخص شد
  4. پربازدید ترین ها

ایشان، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را نیز به دقت در این موارد توصیه کردند و افزودند: البته مراقبت درونی نمایندگان مؤثرتر است. 12. قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر – مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 40. قانون اجازه پذیرفتن تغییرات اساسنامه صندوق بینالمللی پول و مشارکت ایران در طرح حق برداشت مخصوص – مصوب ۱۵ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۶ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 27. قانون تکمیل ماده ۲ قانون تاسیس دبستانهای چهار کلاسه ملی و دبیرستانهای دولتی – مصوب ۱۵ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

41. قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک – مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۶ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 30. قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب ۲۶ آذر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۳ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 4. قانون افزایش سرمایه بانک سپه – مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۸ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل خانههای انصاف – مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 38. قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در کارگاههای فرشبافی – مصوب ۸ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۴ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 39. قانون اصلاح مواد دوم و سوم قانون امنیت اجتماعی – مصوب ۱۷ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۴ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 16. قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان – مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

55. اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقهای اصفهان – مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیونهای آب و برق و امور استخدام مجلسین. 50. اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان – مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیونهای آب و برق و امور استخدام مجلسین. 21. قانون موافقتنامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه – مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۹ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 58. قانون اصلاح قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی (مصوب ۱۳۴۳) – مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

53. اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقهای تهران – مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیونهای آب و برق و امور استخدام مجلسین. 52. اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقهای فارس – مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیونهای آب و برق و امور استخدام مجلسین. قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور – مصوب ۸ بهمن ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 34. قانون ساختمانهای محل نمایندگیهای شاهنشاهی در کشورهای خارجی – مصوب ۷ آذر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۷ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 15. قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان – مصوب ۱۹ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

35. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۷ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

26. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دایر به اجازه تحصیل اعتبار دولت فرانسه جهت تامین قسمتی از طرحهای عمرانی کشور – مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و۲۶ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا. قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ایران – مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون تشکیل هیات امنای دانشسرای عالی – مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون تشکیل هیات امنای هنرسرای عالی – مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 8. قانون اصلاح قسمت هفتم قانون الحاق دولت ایران به هفت قرارداد بینالمللی دریایی (در مورد حفظ جان اشخاص دردریاها) – مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – – این قانون در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.